Üzemeltetési szabályzat

Regio-Kom Nonprofit Kft.

Jászsági és dél-hevesi Regionális Hulladéklerakó (5141 Jásztelek, külterület 090/2.)

 

Üzemeltetési szabályzatának kivonata hulladék lerakóra belépők számára

 

A felülvizsgálatot végezte: Horváth Zoltán telepvezető

hulladékgazdálkodási szakértő

 

Jóváhagyta: Hajdú László

ügyvezető igazgató

 

Utolsó módosítás:

2021.06.01.

 

 

 

A hulladékok átvételének általános szabályai

 

A hulladéklerakón kizárólag szilárd hulladékok elhelyezése történik és annak érdekében, hogy nem engedélyezett hulladék ne kerüljön a lerakóba, a beszállítók okmányait a szállítmány beléptetéskor, illetve az ürítés után a beszállított hulladékok anyagi minőségét és a szállítólevélben foglaltaknak való megfelelőségét ellenőrzik. 

Hulladékbeszállítás során naponta 60-70 gépjármű közlekedik a telepen, ezért fokozottan szükséges az előírások betartása!

 Egyidejűleg legfeljebb 4 db gépjármű tartózkodhat a létesítményben. A többi belépésre váró gépjárműnek a sorompón kívül kell tartózkodnia!

A hulladékokat (veszélyes vagy egyéb nem lerakható, nem veszélyes lerakható, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék, biológiailag lebomló hulladék, építési-bontási hulladék), beszállító jármű a kerékmosón történő áthaladással hajthat fel a hídmérlegre. Ezt követően a gépjármű vezetője bejelentkezik a mérlegelőbe és átadja a szállítólevelet vagy menetlevelet a mérlegelést végző személynek. A szállítólevélen a hulladék HAK kódját fel kell tüntetni, anélkül a hulladék átadása nem lehetséges. 

Ezt követően a hulladékot a hulladéklerakó alkalmazottja a szállítólevélen feltüntetett HAK kódnak megfelelően szemrevételezéssel beazonosítja, meghatározza annak elhelyezésének helyét. Amennyiben a hulladék összetétele nem felel meg a HAK kódban

leírtaknak, a hulladék átvétele megtagadható.

A hulladéklerakó depóniára gumiabroncs és veszélyes hulladék nem üríthető!

A hulladék ürítésekor a gépkocsivezetőnek kötelessége a meghatározott konkrét helyre üríteni! Pld. a depónián a kompaktoros által megjelölt hely! 

Amennyiben ettől eltér, úgy a lerakás megtagadható, valamint a további beszállítás az illetőtől, cégtől megtagadható!

Amennyiben a hulladék típusa és a hozzá kapcsolódó dokumentumok is megfelelőek, a

mérlegelést követően a szállító jármű tovább haladhat a hulladék leürítésének helyére. A hulladék leürítését követően a hulladékszállító gépjármű visszatér a lerakótérről és elvégzi a tára mérlegelést. Amennyiben az ürítés során a jármű külső része – különösképpen az ürítőnyílás környéke – oly mértékben szennyeződött, hogy a közútra nem léphet ki, úgy a járműmosóba hajtva, térítés ellenében az erre kijelölt személy a nagynyomású mosóberendezéssel a jármű külső részeit lemossa!

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági előírások

 

A létesítmény egész területén: 

 • Tilos a dohányzás, kivéve a táblával kijelölt helyek 5 méteres körzetében!
 • A gépjárművel való közlekedés során a KRESZ szabályai érvényesek!
 • A telephely egész területén a gépjárművek részére a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/óra!
 • A hulladéklerakó depónia területén illetéktelenek tartózkodása tilos!
 • A telephely területéről hulladékot engedély nélkül kivinni tilos!
 • A telephely egész területén a láthatósági mellény viselése kötelező!
 • Amennyiben a hulladék beszállítója a telephely bármely területén tűzesetet észlel, köteles a hozzá legközelebbi telephelyi dolgozót értesíteni!

 

A hulladékokat minden esetben azok rendeltetési helyére kell szállítani és leüríteni, követve a mérlegelő személy, illetve a térmester utasításait.

 

A telepen belül a hulladékok kezelésére alkalmazott kódok

   
D5 Lerakással történő ártalmatlanítás (Hulladéklerakó depónia)
R3  Komposztálással történő hasznosítás (Komposztáló tér)
R11 Technológiai célú hasznosítás (hulladéklerakó depónia/építési-bontási hulladék tároló)
R12 Mechanikai-biológiai előkezelő létesítményben történő előkezelés (MBH létesítmény)
R12 Szelektív előkezelő létesítményben történő előkezelés (Szelektív csarnok)
R13 Tárolás (Gumiabroncs tároló vagy veszélyes hulladék tároló csarnok)

 

 

Hulladékkezelési tevékenység munka- és tűzvédelmi követelményei, melyeket a munkaköri leírásokban megfogalmazottak mellett, minden dolgozónak és a telephelyen tartózkodónak is be kell tartani:

 

 1. A hulladéklerakó depónián munkát végezni csak az üzemeltetési szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával, az abban előírt egyéni védőfelszerelések használata mellet lehet!
 2. Szeszes italt fogyasztani a telephely területén tilos!
 3. Alkoholszondás vizsgálatra jogosult a telepvezető és ügyvezető. Annak elvégzését

dokumentálni kell, arról a beszállító felettesét értesíteni kötelesek..

 1. A munkahelyeken a biztonságos és balesetmentes munkavégzés szabályainak betartása minden telephelyen tartózkodó személy alapvető kötelessége.
 2. A lerakó területén történt balesetet, sérülést, rosszullétet, illetve sérüléssel nem járó

eseményt is haladéktalanul be kell jelenteni a telepvezetőnek.

 1. A fenti események bekövetkezésekor a sérültnél és a sérülést okozónál és az egész személyzetnél (az eseményben közreműködőnél) alkoholszondás vizsgálatot kell végezni, és azt dokumentálni kell.
 2. A sérült ellátásáról (elsősegély, orvosi ellátás) gondoskodni kell. Az esemény kivizsgálásához a helyszínt biztosítani kell.
 3. A fent előírtak a lerakó területén az idegen személyekkel (beszállítók) történt balesetekre, eseményekre is vonatkoznak.
 4. Az ürítés alkalmával más járművekhez képest a 5 méteres oldaltávolság megtartása kötelező. A prizma szélét megközelíteni tolatáskor csak 5 méterre szabad.
 5. Gépkocsival történő közlekedésért beleértve a tolatást is, a gépkocsivezető a felelős!
 6. A hulladéklerakó területén a nyílt láng használata TILOS, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.

Hulladékártalmatlanítási tevékenység munka és egészségvédelmi követelményei, melyeket a munkaköri leírásokban megfogalmazottak mellett, minden dolgozónak és a telepen tartózkodónak be kell tartani, illetve amelyeket az oktatás képzés során a dolgozókkal ismertetni kell:

 

 1. A munkavégzés során be kell tartani a vonatkozó szakmai munkavédelmi előírásokat és a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvényben foglalt rendelkezéseket. E törvény részletesen tartalmazza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezéseket és alapvető követelményeket, valamint a kihelyezett figyelmeztető táblák utasításait!

 

 1. A vállalkozó cégeknek saját működési területükre kidolgozott részletes munkavédelmi szabályozással kell rendelkezni, ennek hiányában a hulladéklerakó területén munkát nem végezhetnek, illetve csak olyan munkát végezhetnek, amelyre e szabályozás kiterjed.

A törvény 12.§-a értelmében a munkavédelemre vonatkozó szabályozásnak minősül a munkáltatónak a 2.§ (3) bekezdés szerinti rendelkezése is.

 

 1. Munkavégzést csak olyan dolgozók végezhetnek, akik általános munkavédelmi oktatásban részesültek, illetve a saját szakterületüknek megfelelő részletes munkavédelmi oktatásban is részesültek, és azt aláírásukkal igazolták.

 

 1. Az egyes   munkavégzésre           vonatkozóan   előírt    munka-            és         egészségvédelmi

védőfelszerelések, védőeszközök és védőruházatok használata kötelező! Az üzemeltető kifejezetten megköveteli minden vállalkozó cégtől, hogy dolgozóik, alkalmazottaik az építkezés területén védősisakot, bakancsot és munkaruhát, láthatósági mellényt (láthatósági ruházatot) viseljenek, illetve a lerakó területére meghívott vendégeik a szükséges védőfelszerelést viseljék. 

 

 1. A munkavégzés során szigorúan be kell tartani az érintésvédelmi és általános, az elektromos berendezések kezelésével, használatával kapcsolatos előírásokat.

 

 1. A munkavégzés során alkalmazott minden munkagép (földmunkagépek, emelőgépek, tömörítő gépek, hegesztő gépek vagy hegesztő trafók, stb.) gondos kezelést és karbantartást igényelnek, illetve a gépkönyvben előírt kezelési és munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani és tartatni.

 

 1. A munkagépek hatósugarán belül (homlokrakodó, targonca, kompaktor) senki sem tartózkodhat, illetve a munka addig nem folytatható, amíg ott emberek tartózkodnak.

 

 1. A rendezésnél használt gépek, berendezések, szerszámok, létrák feleljenek meg a biztonságos munkavégzés követelményeinek.

 

 1. Minden munkaárok korláttal vagy jelző szalaggal körbe kerítendő (ennek hiányában lefedendő), illetve a gyalogos vagy járműközlekedés biztosítására megfelelő teherbírású, korláttal ellátott átjárók helyezendők el a szükséges helyeken.

 

 1. A depónián, leürítés mellett közvetlenül munkagép, gépjármű akkor végezhet munkát, illetve ott depónia akkor készíthető, ha annak állékonysága biztonságos.

 

 1. A közúton folyó beszállítási munkák esetén az előírt jelzőtáblákat, korlátozásokat el kell helyezni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a forgalom irányításáról.

 

 1. A hulladéklerakó területén, illetve környezetében lévő tűz- és robbanásveszélyes létesítmények védőtávolságairól a munkálatok megkezdése előtt meg kell győződni és a szükséges óvintézkedéseket szigorúan be, kell tartani (OTSZ). A munkavégzés során talált lőszer vagy bármilyen más robbanó test esetén a munkavégzést azonnal fel kell függeszteni, azt körül kell határolni, és a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

 

 1. A hulladéklerakó telep teljes területén és a lerakótéren 5 km/h sebességkorlátozás betartása kötelező.

 

 1. A munka- és egészségvédelmi előírások betartását, a védőruházat, védőfelszerelések és

védőberendezések használatát rendszeresen ellenőrizni kell.

 

Jelen üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása minden munkavállaló és minden a telephelyen hulladék beszállítását, kiszállítását végző, illetve a telep üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatban munkát végző kötelessége!

 

Jásztelek, 2021. június 01.

                                                                                             Hajdú László sk.

                                                                                                  ügyvezető igazgató

Print Friendly, PDF & Email